Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Emerytura górnicza na starych i nowych zasadach

Kategoria: Emerytury i renty
Utworzone: wtorek, 24 kwietnia 2012

Co oznacza, że emerytury górnicze są przyznawane na "starych" i "nowych" zasadach?
fot. Kajetan Berezowski Wyjaśnia Anna Sobańska-Waćko, rzecznik chorzowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Do końca 2008 r. dla osób, które nie przystąpiły do OFE ustawodawca pozostawił możliwość przejścia na emeryturę górniczą na dotychczasowych zasadach (obowiązujących do 31.12.2006 r.).

Zatem wg "starych zasad" prawo do emerytury górniczej przysługiwało pracownikowi urodzonemu po 31.12.1948 r. a przed 01.01.1969 r. jeśli do 31.12.2008 r. spełnił następujące warunki:

• ukończył 50 lat życia,
• udowodnił okres pracy górniczej, łącznie z pracą równorzędną i okresami zaliczalnymi do pracy górniczej wynoszący łącznie: 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, a w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej określonej w ustawie,
• nie przystąpił do OFE,
• nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Osoba, która ukończyła 55 lat, mogła uzyskać prawo do emerytury górniczej jeśli udowodniła okres pracy górniczej, łącznie z pracą równorzędną i okresami zaliczalnymi do pracy górniczej wynoszący łącznie: 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, a w tym co najmniej 5 lat pracy górniczej określonej w ustawie.

Zgodnie z tymi przepisami, do końca 2008r. możliwe było uzupełnienie wymaganego stażu pracy górniczej okresami zaliczalnymi do pracy górniczej.

Za okresy zaliczalne do pracy górniczej uważało się okresy wymienione w art. 6 ust. 1 pkt. 4-8, ust. 2 pkt 2, 3, 5-8, oraz w art. 7 pkt 1-7, 9 i 12 ustawy emerytalnej.

W obszernym katalogu okresów zaliczalnych do pracy górniczej znajdowały się między innymi:

• okres czynnej służby wojskowej, okresy jej równorzędne lub okresy zastępczych form tej służby,
• okresy pełnionej w Polsce służby w Policji (Milicji Obywatelskiej), Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej,
• okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków z ubezpieczenia chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
• okresy nauki w szkole wyższej.

Jak widać, okresy niezdolności do pracy, za które wypłacono wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy traktowane były jako okresy zaliczalne, i można było nimi uzupełnić wymagany staż pracy górniczej i równorzędnej.

Przepisy obowiązujące do końca 2008r. przewidywały również możliwość uzyskania emerytury górniczej bez względu na wiek. Prawo do tego świadczenia w dotychczasowym brzmieniu przepisów przysługiwało pracownikom, którzy pracę górniczą wykonywali pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres wynoszący co najmniej 25 lat, nie przystąpili do OFE, rozwiązali stosunek pracy, a wymagany warunek stażowe do uzyskania tej emerytury spełnili do końca 2008r.

Do okresów tej pracy górniczej zaliczało się także:

• okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy, w drodze do / z pracy lub spowodowanej chorobą zawodową, za które wypłacone zostało wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
• inne okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za które wypłacono wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy - w wymiarze do 35 dni w roku kalendarzowym.

W obu przypadkach okresy te muszą być bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią oraz musiały przypadać w trakcie trwania stosunku pracy
• okresy urlopu górniczego do 5 lat oraz świadczenia górniczego - do 3 lat,
• okresy czasowego oddelegowania do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, KGHM Polska Miedź S.A. - Oddziale jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, okręgowych stacjach ratownictwa górniczego - bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Od 01.01.2007 r. obowiązują nowe przepisy, wprowadzone ustawą z lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2005r. nr 167 poz. 1397).

Ustawa ta wprowadziła do ustawy emerytalnej rozdział 3a - pt. emerytury górnicze, w którym określone są nowe warunki przechodzenia na emeryturę górniczą.

Zgodnie z tymi przepisami, górnicza emerytura przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
• ukończył 50 lat życia,
• ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat pracy górniczej.

Osoba, która ukończy 55 lat, uzyska prawo do emerytury górniczej jeśli udowodni okres pracy górniczej, łącznie z pracą równorzędną wynoszący łącznie: 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, a w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w ustawie.

Jak widać, nowe przepisy (obowiązujące od 01.01.2007r) wprowadzają jedynie pojęcie okresów pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą, nie ma już tutaj mowy o okresach zaliczalnych do pracy górniczej. Zatem, osoby, które do końca 2008r. nie spełnią warunków wymaganych do emerytury górniczej określonych w art. 34 i 49 ustawy emerytalnej, będą przechodzić na emeryturę w myśl nowych zasad. Zaś zgodnie z tymi zasadami nie ma możliwości uzupełnienia wymaganego stażu pracy górniczej okresami zaliczanymi, a więc okresami np. niezdolności do pracy czy też służby wojskowej.

Ponadto został ograniczony katalog okresów pracy równorzędnej z pracą górniczą.

Obecnie do okresów równorzędnych z pracą górniczą przepisy nie zaliczają m.in. okresów pełnienia przez pracowników funkcji z wyboru w organach związków zawodowych, a także okresu zatrudnienia w administracji kopalń.

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązującymi od 01.01.2007 r. możliwe jest także przejście na emeryturę górniczą bez względu na wiek, pod warunkiem udowodnienia 25 lat pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Z tych uprawnień mogą skorzystać wszyscy górnicy, także ci, którzy przystąpili do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Nowe przepisy ograniczają jednak katalog okresów, które można zaliczyć do wymaganego okresu 25 lat pracy pod ziemią. Przy ustalaniu tego okresu, oprócz okresów pracy pod ziemią - w myśl tychże nowych zasad - uwzględnia się:
• okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne - przypadające w trakcie trwania stosunku pracy,
• okresy czasowego oddelegowania do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, KGHM Polska Miedź S.A. - Oddziale jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, okręgowych stacjach ratownictwa górniczego, bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań (tych obowiązujących do końca 2008r), nowe przepisy nie pozwalają zaliczać do 25-letniego stażu pracy górniczej okresów niezdolności do pracy spowodowanych wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, jak również okresów niezdolności do pracy do 35 dni w roku kalendarzowym, za które wypłacono świadczenia chorobowe.

Nowe zasady nie uzależniają prawa do wcześniejszej emerytury od spełnienia warunków stażowych w jakimś określonym terminie - innymi słowy, jeśli górnik udowodni wymagane 25 lat pracy pod ziemią np. w 2010 roku, to zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, wprowadzonymi w 2007r., może wówczas skorzystać z przysługujących mu uprawnień i przejść na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek.

Najczęściej czytane

Komu i jaki deputat węglowy?

wtorek, 7 lutego 2012

- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego czytaj całość

Emerytura górnicza na starych i nowych zasadach

wtorek, 24 kwietnia 2012

Do końca 2008 r. dla osób, które nie przystąpiły do OFE ustawodawca pozostawił możliwość przejścia na czytaj całość

Kiedy górnik musi odpracować L4...

poniedziałek, 19 marca 2012

Niezupełnie. Aby wyjaśnić tą kwestię, trzeba przypomnieć, że zgodnie z zasadami, które obowiązywały do czytaj całość

Medale na górniczym mundurze

niedziela, 27 grudnia 2009

Mundur górniczy to nie choinka, na której wiesza się cacka według własnego upodobania. W tym przypadku z gustami czytaj całość

Praca równorzędna

czwartek, 20 listopada 2008

W przyszłym roku skończę 50 lat i chciałbym przejść na emeryturę górniczą. Czy według nowych zasad czytaj całość

Wyższy przelicznik tylko dla górników

piątek, 3 lutego 2012

Przy obliczaniu wysokości emerytury na dotychczasowych zasadach okresy składkowe mnoży się przez współczynnik 1,3 czytaj całość

Odrabianie chorobowego

piątek, 11 maja 2012

Jeśli jakiś okres czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmował zarówno dni powszednie jak i soboty czytaj całość

Jak obliczyć swoje świadczenie

piątek, 1 marca 2013

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z czytaj całość