Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Komu i jaki deputat węglowy?

Kategoria: Inne
Utworzone: wtorek, 7 lutego 2012

Komu przysługuje - oraz w jakiej wysokości - deputat węglowy z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych?

fot. Kajetan Berezowski Na pytania czytelników odpowiada Zofia Muczko, zastępca dyrektora oddziału ZUS w Chorzowie

- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do realizacji ekwiwalentu pieniężnego. Osobami uprawnionymi do ekwiwalentu są emeryci i renciści mający ustalone prawo do emerytury lub renty, którzy pobierali bezpłatny węgiel w naturze od przedsiębiorstw robót górniczych lub przeszli na emeryturę lub rentę z tych przedsiębiorstw, są uprawnieni do bezpłatnego węgla na podstawie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 roku, i którzy uzyskali emeryturę lub rentę przed dniem 1 stycznia 2007 roku, a po dniu 31 grudnia 2001 roku nie pobierali ekwiwalentu.

Do kategorii osób uprawnionych należą także wdowy, wdowcy i sieroty mające ustalone prawo do renty rodzinnej po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych, którzy przed śmiercią byli uprawnieni do ekwiwalentu pieniężnego z tytuły prawa do bezpłatnego węgla.

Z kolei ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 z 7 września 2007 roku przewiduje wypłatę ekwiwalentu z ZUS byłym pracownikom kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 roku, albo wdową, wdowcom lub członkom rodzin, którzy nabyli prawo do renty rodzinnej po emerycie i renciście uprawnionemu do ekwiwalentu.

Każda z ustaw stanowi o tym, jaka ma być wartość świadczenia. Te osoby, które nabyły prawo do deputatu na podstawie układu zbiorowego pracy z 1980 roku otrzymują ekwiwalent równowartości dwóch i pół tony węgla, natomiast osoby które nabyły te uprawnienia na podstawie układu zbiorowego z 1991 roku otrzymują równowartość trzech ton węgla.

Jeśli chodzi o ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, to wypłaty realizujemy na bieżąco, co miesiąc. W przypadku byłych pracowników PRG są to wypłaty jednorazowe.

Wysokość ekwiwalentu stanowi iloczyn ilości węgla objętego uprawnieniem, dwie i pół lub trzy tony, oraz przeciętnej średniorocznej ceny zbytu węgla kamiennego w asortymencie "orzech II" z roku poprzedzającego rok, w którym ekwiwalent ma być wypłacony. Kwota ta jest następnie skorygowaną o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok planowany.

Ekwiwalent wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z harmonogramem na wniosek osoby uprawnionej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do ekwiwalentu i potwierdzające jego wysokość oraz oświadczenie o nie pobieraniu ekwiwalentu lub bezpłatnego węgla w naturze.

Wnioski o wypłatę ekwiwalentu zgłasza się do końca pierwszego kwartału roku, w którym ma zostać wypłacony po raz pierwszy. W bieżącym roku jest on wypłacany za lata 2010 - 2011.

Ekwiwalent jest wypłacany w terminie do końca pierwszego kwartału roku, w którym ma zostać wypłacony, a jeżeli jest wypłacany po raz pierwszy, to w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2011r., o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, w przypadkach, w których na wniosek zgłoszony przed dniem 1 stycznia 2012 roku dokonano wypłaty ekwiwalentu choćby jeden raz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca ekwiwalent bez konieczności składania kolejnych wniosków o wypłatę.

Wypłata ekwiwalentu w 2012 roku należnego za lata 2010 - 2011 dla świadczeń emerytalno- rentowych zostanie dokonana z urzędu jednorazowo wraz z emeryturą lub rentą w marcowym terminie wypłaty świadczenia, pod warunkiem, że wcześniej dokonana została wypłata choćby jeden raz.

Najczęściej czytane

Komu i jaki deputat węglowy?

wtorek, 7 lutego 2012

- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego czytaj całość

Emerytura górnicza na starych i nowych zasadach

wtorek, 24 kwietnia 2012

Do końca 2008 r. dla osób, które nie przystąpiły do OFE ustawodawca pozostawił możliwość przejścia na czytaj całość

Kiedy górnik musi odpracować L4...

poniedziałek, 19 marca 2012

Niezupełnie. Aby wyjaśnić tą kwestię, trzeba przypomnieć, że zgodnie z zasadami, które obowiązywały do czytaj całość

Medale na górniczym mundurze

niedziela, 27 grudnia 2009

Mundur górniczy to nie choinka, na której wiesza się cacka według własnego upodobania. W tym przypadku z gustami czytaj całość

Praca równorzędna

czwartek, 20 listopada 2008

W przyszłym roku skończę 50 lat i chciałbym przejść na emeryturę górniczą. Czy według nowych zasad czytaj całość

Wyższy przelicznik tylko dla górników

piątek, 3 lutego 2012

Przy obliczaniu wysokości emerytury na dotychczasowych zasadach okresy składkowe mnoży się przez współczynnik 1,3 czytaj całość

Odrabianie chorobowego

piątek, 11 maja 2012

Jeśli jakiś okres czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmował zarówno dni powszednie jak i soboty czytaj całość

Jak obliczyć swoje świadczenie

piątek, 1 marca 2013

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z czytaj całość